O firmie

BUDMARKUS jest firmą handlowo-usługową spe­cja­li­zu­jącą się w dosta­wie i pro­fe­sjo­nal­nym mon­tażu wykła­dzin obiek­to­wych. Ist­nie­jemy na rynku od 2002 roku. W tym okre­sie zain­sta­lo­wa­li­śmy wykła­dziny ela­styczne i tek­stylne w wielu obiek­tach uży­tecz­no­ści publicz­nej: na uczel­niach, w szko­łach, przed­szko­lach, szpi­ta­lach, gabi­ne­tach, urzę­dach, ban­kach, biu­rach, skle­pach, hote­lach, restau­ra­cjach, a także obiek­tach spor­to­wych, woj­sko­wych i przemysłowych.

Do grona naszych klien­tów należą inwe­sto­rzy indy­wi­du­alni, firmy budowlano-remontowe, pra­cow­nie pro­jek­towe i architektoniczne.

Naszymi part­ne­rami han­dlo­wymi są czo­łowi pro­du­cenci wykła­dzin ela­stycz­nych i dywa­no­wych, dostawcy che­mii budow­la­nej oraz mate­ria­łów pomoc­ni­czych dla posadzkarzy.

W naszej ofer­cie znajdą Pań­stwo sze­roki wybór wykła­dzin ela­stycz­nychdywa­no­wych o pod­wyż­szo­nej wytrzy­ma­ło­ści na ście­ra­nie, a także wycie­ra­czek sys­te­mo­wych, mat wej­ścio­wych i listew pod­ło­go­wych. Ofe­ru­jemy liczne kolory, cie­kawe wzory i modele.

Posia­damy w sprze­daży rów­nież che­mię budow­laną do kom­plek­so­wego przy­go­to­wa­nia pod­łoża i kle­je­nia wykła­dzin róż­nego typu, a także środki czysz­czące do wykładzin.

Uzu­peł­nie­niem naszej oferty jest usługa czysz­cze­nia i kon­ser­wa­cji wykła­dzin obiek­to­wych. W ramach usługi wyko­nu­jemy grun­towne maszy­nowe czysz­cze­nie z nało­że­niem powłok zabezpieczających.

Dys­po­nu­jemy wykwa­li­fi­ko­wa­nymi bry­ga­dami mon­ta­żo­wymi, pro­fe­sjo­nal­nym sprzę­tem i wła­snym trans­por­tem, co umoż­li­wia nam sprawną reali­za­cję zle­ceń w róż­nych czę­ściach kraju. Uzna­nie naszych klien­tów zyskuje od lat wysoka jakość reali­za­cji, ter­mi­no­wość dostaw oraz dogodne warunki handlowe.

Zapra­szamy do współpracy!

Możliwość komentowania jest wyłączona.