Archiwum autora: admin

T.B.S. Stabłowice ul. Wojanowska / Rodzynkowa / Daktylowa we Wrocławiu Budynki 1 - 37

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (29.622 m²) i PVC (19.954 m²) Rok reali­za­cji: 2012 - 2014 Na zdję­ciach: wykła­dzina dywa­nowa BALTA Rapid i wykła­dzi­na PVC Tar­kett Acczent Excel­lence 70 Topaz

Opublikowano Budownictwo mieszkalne | Możliwość komentowania T.B.S. Stabłowice ul. Wojanowska / Rodzynkowa / Daktylowa we Wrocławiu Budynki 1 - 37 została wyłączona

Specjalista ds. administracyjno-handlowych

Zada­nia: - pro­wa­dze­nie kore­spon­den­cji i doku­men­ta­cji biu­ro­wej - nad­zór nad obie­giem doku­men­tów - skła­da­nie zamó­wień, wysta­wia­nie fak­tur, obsłu­ga kurie­rów - kon­tak­ty z pra­cow­ni­ka­mi i kon­tra­hen­ta­mi - data publi­ka­cji: 28.02.2018 r.

Opublikowano Praca | Możliwość komentowania Specjalista ds. administracyjno-handlowych została wyłączona

Instalator wykładzin

Zada­nia: - przy­go­to­wa­nie i napra­wa pod­ło­ża - mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych i elastycznych

Opublikowano Praca | Możliwość komentowania Instalator wykładzin została wyłączona

T.B.S. Brochów ul. Wileńska we Wrocławiu Budynki 3 - 11

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (15.886 m²) i PVC (10.136 m²) Rok reali­za­cji: 2009, 2010

Opublikowano Budownictwo mieszkalne | Skomentuj

SKY TOWER ul. Powstańców Śl. we Wrocławiu Budynek B2, B3.1, B3.2

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych i PVC (24.555 m²) Rok reali­za­cji: 2012 - 2014 Na zdję­ciach: wykła­dzina dywa­nowa BALSAN Pilo­te i Les Gre­ens Confort

Opublikowano Handel i usługi | Możliwość komentowania SKY TOWER ul. Powstańców Śl. we Wrocławiu Budynek B2, B3.1, B3.2 została wyłączona

Aby uczyć się lepiej

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – roz­wią­za­nia na pod­ło­gi w obiek­tach edukacyjnych.

Opublikowano Wieści z branży | Skomentuj

Aby zdrowieć szybciej i lepiej

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – roz­wią­za­nia na pod­ło­gi w obiek­tach służ­by zdrowia.

Opublikowano Wieści z branży | Skomentuj

Aby poczuć się lepiej

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – roz­wią­za­nia na pod­ło­gi w domach opieki.

Opublikowano Wieści z branży | Skomentuj

Tarkett Sports - Rozwiązania na nawierzchnie sportowe

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – kom­plek­so­we roz­wią­za­nia w dzie­dzi­nie pod­łóg i nawierzch­ni sportowych.

Opublikowano Wieści z branży | Skomentuj

Każda podłoga potrzebuje właściwych akcesoriów

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – kolek­cja akce­so­riów do wykładzin.

Opublikowano Wieści z branży | Skomentuj