Archiwum kategorii: Praca

Specjalista ds. administracyjno-handlowych

Zada­nia: - pro­wa­dze­nie kore­spon­den­cji i doku­men­ta­cji biu­ro­wej - nad­zór nad obie­giem doku­men­tów - skła­da­nie zamó­wień, wysta­wia­nie fak­tur, obsłu­ga kurie­rów - kon­tak­ty z pra­cow­ni­ka­mi i kon­tra­hen­ta­mi - data publi­ka­cji: 28.02.2018 r.

Opublikowano Praca | Możliwość komentowania Specjalista ds. administracyjno-handlowych została wyłączona

Instalator wykładzin

Zada­nia: - przy­go­to­wa­nie i napra­wa pod­ło­ża - mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych i elastycznych

Opublikowano Praca | Możliwość komentowania Instalator wykładzin została wyłączona