Rekomendacja PSP

Z dużą satys­fak­cją infor­mu­je­my, że nasza fir­ma uzy­ska­ła w lip­cu 2014 r. reko­men­da­cję Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Posadz­ka­rzy na rok 2014/2015.

Reko­men­da­cję otrzy­ma­li­śmy jako fir­ma, któ­ra na co dzień zaj­mu­je się pro­fe­sjo­nal­nym mon­ta­żem wykła­dzin i wyróż­nia się wyso­ką jako­ścią usług.

 

Rekomendacja PSP 2014-2015

Reko­men­da­cja PSP 2014-2015

Możliwość komentowania jest wyłączona.