Specjalista ds. administracyjno-handlowych

Zada­nia:

- pro­wa­dze­nie kore­spon­den­cji i doku­men­ta­cji biurowej

- nad­zór nad obie­giem dokumentów

- skła­da­nie zamó­wień, wysta­wia­nie fak­tur, obsłu­ga kurierów

- kon­tak­ty z pra­cow­ni­ka­mi i kontrahentami

- data publi­ka­cji: 28.02.2018 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.