Wykładziny dywanowe

Wykła­dziny dywa­nowe od wielu lat są jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych mate­ria­łów pod­ło­go­wych . Kie­dyś wyma­ga­nia sta­wiane wykła­dzi­nom dywa­no­wym spro­wa­dzały się do róż­no­rod­no­ści w kolo­ry­styce, struk­tu­rze powierzch­nio­wej, wzor­nic­twie, trwa­ło­ści w użyt­ko­wa­niu i aspek­tach sani­tar­nych. Dzi­siaj ocze­ki­wa­nia klien­tów są więk­sze i bar­dziej zróż­ni­co­wane. Istotne są takie czyn­niki jak: prze­wod­nic­two cie­pła przy wykła­dzi­nach sto­so­wa­nych w pomiesz­cze­niach z ogrze­wa­niem pod­ło­go­wym, wła­ści­wo­ści amor­ty­za­cyjne dla pomiesz­czeń szkol­nych, przed­szkoli, domów opieki. Ważne są rów­nież wła­ści­wo­ści tłu­mie­nia hałasu w kinach, teatrach, salach wykła­do­wych, a także wła­ści­wo­ści ocie­pla­jące dla pomiesz­czeń nad nie­ogrze­wa­nymi piwnicami.

W naszej ofer­cie znajdą Pań­stwo bogaty wybór wykła­dzin dywa­no­wych z fabryk BALSAN, TECSOM, BURMATEX, BALTA, EDEL, BEWE, LANO o róż­nych właściwościach:

Pętel­kowe, strzy­żone, igło­wane
Runo czyli wierzch­nia war­stwa wykła­dziny dywa­no­wej może mieć kształt cha­rak­te­ry­stycz­nych pęte­lek (wykła­dziny pętel­kowe), gęstych ster­czą­cych włó­kien (wykła­dziny strzy­żone) lub bar­dzo splą­ta­nych i ubi­tych włó­kien (wykła­dziny igłowane).

  • Wykła­dziny pętel­kowe mają postać zwy­kłych pęte­lek, pęte­lek o róż­nych wyso­ko­ściach two­rzą­cych wzór struk­tu­ralny, pęte­lek z gru­bych nici (bucle), pęte­lek nacię­tych lub skrę­co­nych (saxony). Wykła­dziny tego typu cha­rak­te­ry­zują się dużą trwa­ło­ścią i sze­ro­kim zastosowaniem.
  • Wykła­dziny cięte to mniej lub bar­dziej gęsto tkane poje­dyn­cze włókna two­rzące okrywę przy­po­mi­na­jącą welur. Wykła­dziny tego typu są mięk­kie i przy­jemne w dotyku.
  • Wykła­dziny igło­wane mają bar­dzo gęsto splą­tane i ubite włókna, struk­turą przy­po­mi­nają filc. Sto­so­wane są na powierzch­niach o bar­dzo dużym natę­że­niu ruchu.

Poli­pro­py­len, polia­mid, wełna
Na kom­fort użyt­ko­wa­nia i okre­ślone zasto­so­wa­nie wykła­dziny dywa­no­wej wpływa w dużej mie­rze rodzaj włókna, z któ­rego wyko­nane jest runo. Runo mogą two­rzyć włókna syn­te­tyczne (poli­pro­py­len, polia­mid) bądź natu­ralne (wełna, sizal, trawa mor­ska, włókno koko­sowe). Spo­tyka się rów­nież mie­szanki tych włó­kien. Do pro­duk­cji dywa­no­wych wykła­dzin obiek­to­wych naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wane są włókna syn­te­tyczne. Zarówno włókna poli­pro­py­le­nowe jak i polia­mi­dowe posia­dają wiele odmian róż­nią­cych się nie tylko budową i kształ­tem, ale także wytrzy­ma­ło­ścią. Włókna polia­mi­dowe osią­gają jed­nak prze­wagę nad włók­nami poli­pro­py­le­no­wymi dzięki znacz­nie wyż­szej wytrzymałości.

Niska, śred­nia, wysoka waga i gęstość runa
Waga runa to naj­pow­szech­niej roz­wa­żana cecha cha­rak­te­ry­zu­jąca wykła­dzinę dywa­nową. Mini­malne gra­ma­tury wykła­dzin obiek­to­wych to około 400-500 g/m². Dobrym stan­dar­dem jest 700-800 g/m². W przy­padku np. wykła­dzin hote­lo­wych, w zależ­no­ści od miej­sca zasto­so­wa­nia (halle, kory­ta­rze czy pokoje) sto­suje się gra­ma­tury z prze­działu 800-1.300 g/m². Z wagą runa wykła­dziny ści­śle zwią­zana jest gęstość runa. Odpo­wied­nio gęsto tkane włókno będzie odporne na ruch osób i mebli. Gęsto­ści wykła­dzin obiek­to­wych zaczy­nają się od ok. 150.000 prze­tkań na 1 m² i się­gają ponad 200.000. W wyjąt­ko­wych wypad­kach, przy wykła­dzi­nach welu­ro­wych, wykła­dzina może mieć nawet 300.000 przetkań.

Rolki, płytki
Wykła­dziny dywa­nowe dostępne są w rol­kach o sze­ro­ko­ściach 2, 3, 4, 5 m. Naj­bar­dziej popu­larną sze­ro­ko­ścią są 4 m i w tym wymia­rze wystę­pują one naj­czę­ściej. Wykła­dziny dywa­nowe pro­du­ko­wane są rów­nież w postaci pły­tek dywa­no­wych. Ta forma ofe­ruje szer­szy wachlarz moż­li­wo­ści aran­ża­cyj­nych i mon­ta­żo­wych niż rolka. Płytki dywa­nowe wyjąt­kowo dobrze spraw­dzają w pomiesz­cze­niach o dużym natę­że­niu ruchu. Zaletą pły­tek jest łatwość wymiany w przy­padku miej­sco­wego zuży­cia lub zabru­dze­nia bez koniecz­no­ści wyłą­cza­nia z użytku całego pomieszczenia.

Sprze­da­wane przez naszą firmę wykła­dziny dywa­nowe posia­dają odpo­wied­nie ate­sty dopusz­cza­jące do sto­so­wa­nia w obiek­tach uży­tecz­no­ści publicz­nej: ate­sty higie­niczne, dekla­ra­cje zgod­no­ści CE, kla­sy­fi­ka­cje ogniowe jako wyroby trudno zapalne i ate­sty potwier­dza­jące dodat­kowe cechy.

Jeste­śmy auto­ry­zo­wa­nymi insta­la­to­rami obiek­to­wych wykła­dzin dywa­no­wych. Zosta­li­śmy prze­szko­leni w zakre­sie obsza­rów zasto­so­wa­nia oraz tech­nik mon­tażu. Naszym klien­tom udzie­lamy facho­wego doradz­twa w zakre­sie insta­la­cji wykła­dzin i sto­so­wa­nia róż­nych sys­te­mów che­mii budow­la­nej pod wykła­dziny dywa­nowe. Zawsze poma­gamy wybie­rać roz­wią­za­nia opty­malne pod wzglę­dem eko­no­micz­nym i funkcjonalnym.

Zobacz wybrane kolek­cje wykła­dzin dywa­no­wych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.