O firmie

BUDMARKUS jest fir­mą han­dlo­wo-usłu­go­wą spe­cja­li­zu­ją­cą się w dosta­wie i pro­fe­sjo­nal­nym mon­ta­żu wykła­dzin obiek­to­wych. Ist­nie­je­my na ryn­ku budow­la­nym od 2002 roku i wspo­ma­ga­my każ­de­go uczest­ni­ka pro­ce­su decy­zyj­ne­go – inwe­sto­ra, pro­jek­tan­ta, wyko­naw­cę i użyt­kow­ni­ka. Naszym klien­tom ofe­ru­je­my pełen zakres usług: od doradz­twa przy wybo­rze mate­ria­łów i wyko­na­nia pomia­rów, przez dosta­wę na miej­sce inwe­sty­cji, aż po spraw­ny mon­taż i ser­wis wykładzin.

W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo sze­ro­ki wybór wykła­dzin ela­stycz­nychdywa­no­wych z prze­zna­cze­niem do obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, a tak­że wycie­ra­czek sys­te­mo­wych i akce­so­riów wykoń­cze­nio­wych. Cią­gle uzu­peł­nia­my naszą ofer­tę o nowe pro­duk­ty, łącząc tren­dy na ryn­ku z kla­sycz­ny­mi, ponad­cza­so­wy­mi rozwiązaniami.

Naszy­mi part­ne­ra­mi han­dlo­wy­mi są rów­nież czo­ło­wi pro­du­cen­ci che­mii budow­la­nej i środ­ków czysz­czą­cych do wykła­dzin oraz narzę­dzi i maszyn dla posadzkarzy.

W naszych dzia­ła­niach bazu­je­my na wie­lo­let­nim doświad­cze­niu oraz prak­tycz­nej wie­dzy na temat pro­duk­tów. Dys­po­nu­je­my wła­sny­mi wykwa­li­fi­ko­wa­ny­mi pra­cow­ni­ka­mi oraz pro­fe­sjo­nal­nym sprzę­tem, co zapew­nia nam spraw­ny prze­bieg insta­la­cji i wyso­ką jakość zamon­to­wa­nych wykładzin.

Dla nas mon­taż wykła­dzin to nie tyl­ko pro­ces ukła­da­nia pod­łóg, ale tak­że sztu­ka two­rze­nia este­tycz­nych, trwa­łych i funk­cjo­nal­nych przestrzeni.

Zapra­sza­my do współpracy!

Możliwość komentowania jest wyłączona.