O firmie

BUDMARKUS jest fir­mą han­dlo­wo-usłu­go­wą spe­cja­li­zu­ją­cą się w dosta­wie i pro­fe­sjo­nal­nym mon­ta­żu wykła­dzin obiek­to­wych. Ist­nie­je­my na ryn­ku od 2002 roku. W tym okre­sie zain­sta­lo­wa­li­śmy wykła­dzi­ny ela­stycz­ne i tek­styl­ne w wie­lu obiek­tach uży­tecz­no­ści publicz­nej: na uczel­niach, w szko­łach, przed­szko­lach, szpi­ta­lach, gabi­ne­tach, urzę­dach, ban­kach, biu­rach, skle­pach, hote­lach, restau­ra­cjach, a tak­że obiek­tach spor­to­wych, woj­sko­wych i przemysłowych.

Do gro­na naszych klien­tów nale­żą inwe­sto­rzy indy­wi­du­al­ni, fir­my budow­la­no-remon­to­we, pra­cow­nie pro­jek­to­we i architektoniczne.

Naszy­mi part­ne­ra­mi han­dlo­wy­mi są czo­ło­wi pro­du­cen­ci wykła­dzin ela­stycz­nych i dywa­no­wych, dostaw­cy che­mii budow­la­nej oraz mate­ria­łów pomoc­ni­czych dla posadzkarzy.

W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo sze­ro­ki wybór wykła­dzin ela­stycz­nychdywa­no­wych o pod­wyż­szo­nej wytrzy­ma­ło­ści na ście­ra­nie, a tak­że wycie­ra­czek sys­te­mo­wych, mat wej­ścio­wych i listew pod­ło­go­wych. Ofe­ru­je­my licz­ne kolo­ry, cie­ka­we wzo­ry i modele.

Posia­da­my w sprze­da­ży rów­nież che­mię budow­la­ną do kom­plek­so­we­go przy­go­to­wa­nia pod­ło­ża i kle­je­nia wykła­dzin róż­ne­go typu, a tak­że środ­ki czysz­czą­ce do wykładzin.

Uzu­peł­nie­niem naszej ofer­ty jest usłu­ga czysz­cze­nia i kon­ser­wa­cji wykła­dzin obiek­to­wych. W ramach usłu­gi wyko­nu­je­my grun­tow­ne maszy­no­we czysz­cze­nie z nało­że­niem powłok zabezpieczających.

Dys­po­nu­je­my wykwa­li­fi­ko­wa­ny­mi bry­ga­da­mi mon­ta­żo­wy­mi, pro­fe­sjo­nal­nym sprzę­tem i wła­snym trans­por­tem, co umoż­li­wia nam spraw­ną reali­za­cję zle­ceń w róż­nych czę­ściach kra­ju. Uzna­nie naszych klien­tów zysku­je od lat wyso­ka jakość reali­za­cji, ter­mi­no­wość dostaw oraz dogod­ne warun­ki handlowe.

Zapra­sza­my do współpracy!

Możliwość komentowania jest wyłączona.