Certyfikaty

Zosta­li­śmy prze­szko­le­ni w zakre­sie obsza­rów zasto­so­wa­nia, tech­nik mon­ta­żu oraz czysz­cze­nia i kon­ser­wa­cji wykła­dzin obiektowych.

Wykła­dzi­ny obiektowe

Che­mia budowlana

 

Czysz­cze­nie i kon­ser­wa­cja wykładzin

Możliwość komentowania jest wyłączona.