Wykładziny dywanowe

Wykła­dzi­ny dywa­no­we od wie­lu lat są jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych mate­ria­łów pod­ło­go­wych . Kie­dyś wyma­ga­nia sta­wia­ne wykła­dzi­nom dywa­no­wym spro­wa­dza­ły się do róż­no­rod­no­ści w kolo­ry­sty­ce, struk­tu­rze powierzch­nio­wej, wzor­nic­twie, trwa­ło­ści w użyt­ko­wa­niu i aspek­tach sani­tar­nych. Dzi­siaj ocze­ki­wa­nia klien­tów są więk­sze i bar­dziej zróż­ni­co­wa­ne. Istot­ne są takie czyn­ni­ki jak: prze­wod­nic­two cie­pła przy wykła­dzi­nach sto­so­wa­nych w pomiesz­cze­niach z ogrze­wa­niem pod­ło­go­wym, wła­ści­wo­ści amor­ty­za­cyj­ne dla pomiesz­czeń szkol­nych, przed­szko­li, domów opie­ki. Waż­ne są rów­nież wła­ści­wo­ści tłu­mie­nia hała­su w kinach, teatrach, salach wykła­do­wych, a tak­że wła­ści­wo­ści ocie­pla­ją­ce dla pomiesz­czeń nad nie­ogrze­wa­ny­mi piwnicami.

W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo boga­ty wybór wykła­dzin dywa­no­wych z fabryk BALSAN, TECSOM, BURMATEX, BALTA, EDEL, BEWE, LANO o róż­nych właściwościach:

Pętel­ko­we, strzy­żo­ne, igłowane
Runo czy­li wierzch­nia war­stwa wykła­dzi­ny dywa­no­wej może mieć kształt cha­rak­te­ry­stycz­nych pęte­lek (wykła­dzi­ny pętel­ko­we), gęstych ster­czą­cych włó­kien (wykła­dzi­ny strzy­żo­ne) lub bar­dzo splą­ta­nych i ubi­tych włó­kien (wykła­dzi­ny igłowane).

  • Wykła­dzi­ny pętel­ko­we mają postać zwy­kłych pęte­lek, pęte­lek o róż­nych wyso­ko­ściach two­rzą­cych wzór struk­tu­ral­ny, pęte­lek z gru­bych nici (buc­le), pęte­lek nacię­tych lub skrę­co­nych (saxo­ny). Wykła­dzi­ny tego typu cha­rak­te­ry­zu­ją się dużą trwa­ło­ścią i sze­ro­kim zastosowaniem.
  • Wykła­dzi­ny cię­te to mniej lub bar­dziej gęsto tka­ne poje­dyn­cze włók­na two­rzą­ce okry­wę przy­po­mi­na­ją­cą welur. Wykła­dzi­ny tego typu są mięk­kie i przy­jem­ne w dotyku.
  • Wykła­dzi­ny igło­wa­ne mają bar­dzo gęsto splą­ta­ne i ubi­te włók­na, struk­tu­rą przy­po­mi­na­ją filc. Sto­so­wa­ne są na powierzch­niach o bar­dzo dużym natę­że­niu ruchu.

Poli­pro­py­len, polia­mid, wełna
Na kom­fort użyt­ko­wa­nia i okre­ślo­ne zasto­so­wa­nie wykła­dzi­ny dywa­no­wej wpły­wa w dużej mie­rze rodzaj włók­na, z któ­re­go wyko­na­ne jest runo. Runo mogą two­rzyć włók­na syn­te­tycz­ne (poli­pro­py­len, polia­mid) bądź natu­ral­ne (weł­na, sizal, tra­wa mor­ska, włók­no koko­so­we). Spo­ty­ka się rów­nież mie­szan­ki tych włó­kien. Do pro­duk­cji dywa­no­wych wykła­dzin obiek­to­wych naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­ne są włók­na syn­te­tycz­ne. Zarów­no włók­na poli­pro­py­le­no­we jak i polia­mi­do­we posia­da­ją wie­le odmian róż­nią­cych się nie tyl­ko budo­wą i kształ­tem, ale tak­że wytrzy­ma­ło­ścią. Włók­na polia­mi­do­we osią­ga­ją jed­nak prze­wa­gę nad włók­na­mi poli­pro­py­le­no­wy­mi dzię­ki znacz­nie wyż­szej wytrzymałości.

Niska, śred­nia, wyso­ka waga i gęstość runa
Waga runa to naj­pow­szech­niej roz­wa­ża­na cecha cha­rak­te­ry­zu­ją­ca wykła­dzi­nę dywa­no­wą. Mini­mal­ne gra­ma­tu­ry wykła­dzin obiek­to­wych to oko­ło 400-500 g/m². Dobrym stan­dar­dem jest 700-800 g/m². W przy­pad­ku np. wykła­dzin hote­lo­wych, w zależ­no­ści od miej­sca zasto­so­wa­nia (hal­le, kory­ta­rze czy poko­je) sto­su­je się gra­ma­tu­ry z prze­dzia­łu 800-1.300 g/m². Z wagą runa wykła­dzi­ny ści­śle zwią­za­na jest gęstość runa. Odpo­wied­nio gęsto tka­ne włók­no będzie odpor­ne na ruch osób i mebli. Gęsto­ści wykła­dzin obiek­to­wych zaczy­na­ją się od ok. 150.000 prze­tkań na 1 m² i się­ga­ją ponad 200.000. W wyjąt­ko­wych wypad­kach, przy wykła­dzi­nach welu­ro­wych, wykła­dzi­na może mieć nawet 300.000 przetkań.

Rol­ki, płytki
Wykła­dzi­ny dywa­no­we dostęp­ne są w rol­kach o sze­ro­ko­ściach 2, 3, 4, 5 m. Naj­bar­dziej popu­lar­ną sze­ro­ko­ścią są 4 m i w tym wymia­rze wystę­pu­ją one naj­czę­ściej. Wykła­dzi­ny dywa­no­we pro­du­ko­wa­ne są rów­nież w posta­ci pły­tek dywa­no­wych. Ta for­ma ofe­ru­je szer­szy wachlarz moż­li­wo­ści aran­ża­cyj­nych i mon­ta­żo­wych niż rol­ka. Płyt­ki dywa­no­we wyjąt­ko­wo dobrze spraw­dza­ją w pomiesz­cze­niach o dużym natę­że­niu ruchu. Zale­tą pły­tek jest łatwość wymia­ny w przy­pad­ku miej­sco­we­go zuży­cia lub zabru­dze­nia bez koniecz­no­ści wyłą­cza­nia z użyt­ku całe­go pomieszczenia.

Sprze­da­wa­ne przez naszą fir­mę wykła­dzi­ny dywa­no­we posia­da­ją odpo­wied­nie ate­sty dopusz­cza­ją­ce do sto­so­wa­nia w obiek­tach uży­tecz­no­ści publicz­nej: ate­sty higie­nicz­ne, dekla­ra­cje zgod­no­ści CE, kla­sy­fi­ka­cje ognio­we jako wyro­by trud­no zapal­ne i ate­sty potwier­dza­ją­ce dodat­ko­we cechy.

Jeste­śmy auto­ry­zo­wa­ny­mi insta­la­to­ra­mi obiek­to­wych wykła­dzin dywa­no­wych. Zosta­li­śmy prze­szko­le­ni w zakre­sie obsza­rów zasto­so­wa­nia oraz tech­nik mon­ta­żu. Naszym klien­tom udzie­la­my facho­we­go doradz­twa w zakre­sie insta­la­cji wykła­dzin i sto­so­wa­nia róż­nych sys­te­mów che­mii budow­la­nej pod wykła­dzi­ny dywa­no­we. Zawsze poma­ga­my wybie­rać roz­wią­za­nia opty­mal­ne pod wzglę­dem eko­no­micz­nym i funkcjonalnym.

Zobacz wybra­ne kolek­cje wykła­dzin dywa­no­wych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.