Wieści z branży

Pre­zen­tu­je­my Pań­stwu bro­szu­ry, arty­ku­ły i pora­dy zwią­za­ne z tema­ty­ką insta­la­cji oraz użyt­ko­wa­nia wykła­dzin obiektowych.

"Aby uczyć się lepiej"

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – roz­wią­za­nia na pod­ło­gi w obiek­tach edukacyjnych.

Pobierz 6.06 MB (Format pliku PDF)

"Aby zdrowieć szybciej i lepiej"

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – roz­wią­za­nia na pod­ło­gi w obiek­tach służ­by zdrowia.

Pobierz 6.14 MB (Format pliku PDF)

"Aby poczuć się lepiej"

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – roz­wią­za­nia na pod­ło­gi w domach opieki.

Pobierz 5.85 MB (Format pliku PDF)

"Tarkett Sports - Rozwiązania na nawierzchnie sportowe"

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – kom­plek­so­we roz­wią­za­nia w dzie­dzi­nie pod­łóg i nawierzch­ni sportowych.

Pobierz 4.41 MB (Format pliku PDF)

"Każda podłoga potrzebuje właściwych akcesoriów"

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – kolek­cja akce­so­riów do wykładzin.

Pobierz 2.69 MB (Format pliku PDF)

"Wetroom Concept"

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – sys­tem roz­wią­zań do pomiesz­czeń mokrych

Pobierz 4.94 MB (Format pliku PDF)

"Wzorowa wykładzina PVC"

Arty­kuł z cza­so­pi­sma “Pod­ło­gi i ścia­ny” (nr 9/2007).

Pobierz 739.05 KB (Format pliku PDF)

"Wykładziny prądoprzewodzące w salach operacyjnych"

Arty­kuł z cza­so­pi­sma “Pod­ło­gi i ścia­ny” (nr 1-2/2007).

Pobierz 1.58 MB (Format pliku PDF)

Możliwość komentowania jest wyłączona.