Nasze atuty

Spraw­dzo­ne produkty

Bazu­je­my na pro­duk­tach firm cie­szą­cych się uzna­niem klien­tów na całym świe­cie. Cha­rak­te­ry­zu­ją się funk­cjo­nal­no­ścią i este­ty­ką wzo­rów. Wyko­na­ne są z mate­ria­łów wyso­kiej jako­ści, a pro­du­cen­ci sta­le ulep­sza­ją ich wła­ści­wo­ści użyt­ko­we oraz walo­ry zdro­wot­ne i środowiskowe.

Pro­fe­sjo­nal­ne usługi

Posia­da­my wykształ­ce­nie budow­la­ne i wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w dzie­dzi­nie prac posadz­kar­skich. Dys­po­nu­je­my wykwa­li­fi­ko­wa­ny­mi zespo­ła­mi insta­la­to­rów, któ­rzy zapew­nia­ją pro­fe­sjo­nal­ne wyko­na­nie prac.

Facho­we doradztwo

Chęt­nie słu­ży­my naszą wie­dzą i doświad­cze­niem w dzie­dzi­nie wykła­dzin i tech­no­lo­gii mon­ta­żu. Po zapo­zna­niu się z ocze­ki­wa­nia­mi naszych klien­tów, poma­ga­my wybie­rać roz­wią­za­nia opty­mal­ne pod wzglę­dem ceno­wym i funkcjonalnym.

Kon­ku­ren­cyj­ne ceny

Jako hur­to­wy odbior­ca mate­ria­łów nego­cju­je­my wyjąt­ko­wo korzyst­ne ceny zaku­pu u naszych dostaw­ców. Dzię­ki temu może­my ofe­ro­wać korzyst­ne raba­ty naszym sta­łym klien­tom i odbior­com więk­szych ilo­ści materiałów.

Dogod­ne warun­ki współpracy

Pro­po­nu­je­my bez­płat­ną i nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą wizy­tę na miej­scu prac, pod­czas któ­rej wyko­nu­je­my pomia­ry, pre­zen­tu­je­my wzor­ni­ki i uzgad­nia­my spo­sób mon­ta­żu. Na pod­sta­wie zebra­nych infor­ma­cji spo­rzą­dza­my szcze­gó­ło­wą wycenę.

Show­ro­om

Posia­da­my salon eks­po­zy­cyj­ny, w któ­rym pre­zen­tu­je­my nowo­cze­sne i inspi­ru­ją­ce roz­wią­za­nia w dzie­dzi­nie pokryć pod­ło­go­wych. Moż­na w nim zoba­czyć prób­ki i wzor­ni­ki więk­szo­ści dostęp­nych na ryn­ku wykła­dzin obiek­to­wych oraz pozo­sta­łe pro­duk­ty z naszej oferty.

Recy­kling

Ochro­na natu­ral­nych zaso­bów naszej pla­ne­ty ma dla nas zna­cze­nie, dla­te­go prze­ka­zu­je­my odpa­dy poin­sta­la­cyj­ne z wykła­dzin do recy­klin­gu. W wyni­ku tego pro­ce­su zosta­ną prze­two­rzo­ne w goto­we do ponow­ne­go uży­cia surowce.

Możliwość komentowania jest wyłączona.