Nasze atuty

Spraw­dzo­ne produkty

Bazu­je­my na pro­duk­tach firm cie­szą­cych się uzna­niem klien­tów na całym świecie.

Sze­ro­ki asortyment

Ofe­ru­je­my wykła­dzi­ny obiek­to­we róż­ne­go typu i całą gamę mate­ria­łów pomoc­ni­czych. Więk­szość pro­duk­tów spro­wa­dza­my bez­po­śred­nio od pro­du­cen­ta na indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie klienta.

Wyso­ka jakość

Ofe­ro­wa­ne przez nas pro­duk­ty posia­da­ją wyma­ga­ne w pol­skim pra­wie budow­la­nym ate­sty i cer­ty­fi­ka­ty, obję­te są rów­nież wie­lo­let­ni­mi gwarancjami.

Facho­we doradztwo

Chęt­nie słu­ży­my naszą wie­dzą i doświad­cze­niem. Poma­ga­my klien­tom wybie­rać roz­wią­za­nia opty­mal­ne pod wzglę­dem ceno­wym i funkcjonalnym.

Kon­ku­ren­cyj­ne ceny

Jako hur­to­wy odbior­ca może­my nego­cjo­wać wyjąt­ko­wo korzyst­ne ceny zaku­pu u naszych dostaw­ców. Sta­łym klien­tom i odbior­com więk­szych ilo­ści mate­ria­łów ofe­ru­je­my korzyst­ne rabaty.

Dogod­ne warun­ki współpracy

Pro­po­nu­je­my bez­płat­ną   i nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą wizy­tę na miej­scu prac. Wyko­nu­je­my pomia­ry posadz­ki i spo­rzą­dza­my szcze­gó­ło­wą wyce­nę. Wszyst­kie pra­ce reali­zu­je­my w cza­sie dogod­nym dla klienta.

Ter­mi­no­wość

Posia­da­my poten­cjał umoż­li­wia­ją­cy reali­za­cję przed­się­wzięć w krót­kim okresie.

Pro­fe­sjo­na­lizm

Posia­da­my wykształ­ce­nie budow­la­ne i wie­dzę w zakre­sie prac posadz­kar­skich. Dys­po­nu­je­my doświad­czo­ny­mi zespo­ła­mi insta­la­to­rów, któ­rzy zapew­nia­ją pro­fe­sjo­nal­ne wyko­na­nie prac.

Możliwość komentowania jest wyłączona.