Wycieraczki systemowe

Warun­kiem dłu­go­let­nie­go okre­su eks­plo­ata­cji wykła­dzin obiek­to­wych jest zasto­so­wa­nie na wej­ściu do budyn­ku sys­te­mu wycie­ra­czek, któ­rych głów­nym zada­niem będzie zatrzy­ma­nie wno­szo­ne­go na obu­wiu bru­du i wilgoci.

W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo wycie­racz­ki sys­te­mo­we prze­zna­czo­ne do mon­ta­żu w 3 stre­fach wej­ścia do budynku.

Stre­fa I - przed budynkiem
Wycie­racz­ki ze sta­lo­wej kra­tow­ni­cy o drob­nych oczkach cyn­ko­wa­ne ognio­wo, wycie­racz­ki gumo­wo-alu­mi­nio­we i wycie­racz­ki gumo­we prze­zna­czo­ne do mon­ta­żu we wpu­ście z odwod­nie­niem lub w ramie z pro­fi­lu najazdowego.

Stre­fa II - w wiatrołapie
Wycie­racz­ki z pro­fi­li alu­mi­nio­wych mon­to­wa­ne we wpu­ście wypo­sa­żo­ne w ele­men­ty czysz­czą­ce dobra­ne z uwzględ­nie­niem wiel­ko­ści obcią­że­nia ruchem i rodza­ju wno­szo­nych zanie­czysz­czeń (listwy szczot­ko­we, ząb­ko­wa­na guma, grze­by­ki alu­mi­nio­we, pro­fi­le z two­rzyw sztucznych).

Stre­fa III - wewnątrz budynku
Wycie­racz­ki z pro­fi­li alu­mi­nio­wych z tek­styl­ny­mi ele­men­ta­mi czysz­czą­cy­mi mon­to­wa­ne we wpu­ście, dywa­ni­ki z gumy lub mięk­kie­go PCW z czysz­czą­cą war­stwą tek­styl­ną (włók­na poli­pro­py­le­no­we lub poliamidowe).

Zobacz rodza­je wycie­ra­czek sys­te­mo­wych »

Pra­wi­dło­wo dobra­ne wycie­racz­ki wej­ścio­we zapewniają:

  • sku­tecz­ne oczysz­cze­nie i osu­sze­nie obu­wia na wej­ściu do budynku
  • znacz­ne wydłu­że­nie okre­su eks­plo­ata­cji zamon­to­wa­nych wykładzin
  • zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa wcho­dzą­cych przez eli­mi­na­cję pośli­zgu na mokrej podłodze
  • uzy­ska­nie znacz­nych oszczęd­no­ści w pro­ce­sie sprzą­ta­nia i konserwacji
  • popra­wie­nie este­ty­ki budynku

Możliwość komentowania jest wyłączona.