Realizacje

Pre­zen­tu­je­my Pań­stwu wybra­ne reali­za­cje z wyko­rzy­sta­niem wykła­dzin w obiek­tach i pomiesz­cze­niach róż­ne­go typu. To, co wyko­na­li­śmy świad­czy o naszym doświad­cze­niu i potencjale.

Kultura i oświata

Kultura i oświata

żłob­ki, przed­szko­la, szko­ły pod­sta­wo­we, gim­na­zja, zespo­ły szkół, tech­ni­ka, licea, uni­wer­sy­te­ty, aka­de­mie, poli­tech­ni­ki, sale lek­cyj­ne, gabi­ne­ty, poko­je nauczy­ciel­skie, sale wykła­do­we, biblio­te­ki, sale spor­to­we, świe­tli­ce, ośrod­ki kultury

Przejdź do działu Kultura i oświata » 

Służba zdrowia

Służba zdrowia

kli­ni­ki, szpi­ta­le, przy­chod­nie, porad­nie, gabi­ne­ty lekar­skie, gabi­ne­ty zabie­go­we, sale ope­ra­cyj­ne, labo­ra­to­ria, pra­cow­nie radio­lo­gicz­ne, pra­cow­nie tomo­gra­ficz­ne, pocze­kal­nie, domy opie­ki, apteki

Przejdź do działu Służba zdrowia » 

Handel i usługi

Handel i usługi

biu­row­ce, biu­ra, kan­ce­la­rie, pla­ców­ki ban­ko­we, loka­le usłu­go­we, salo­ny sprze­da­ży, skle­py, sto­iska han­dlo­we, kawiar­nie, restau­ra­cje, klu­by, hote­le, cen­tra roz­ryw­ki, cen­tra spor­tów i rekreacji

Przejdź do działu Handel i usługi » 

Przemysł

Przemysł

fabry­ki, zakła­dy, hale pro­duk­cyj­ne, maga­zy­ny, pomiesz­cze­nia moni­to­rin­gu, powierzch­nie biu­ro­we, zaple­cze socjalne

Przejdź do działu Przemysł » 

Instytucje państwowe

Instytucje państwowe

urzę­dy, ratu­sze, sta­ro­stwa, pro­ku­ra­tu­ry, sądy, archi­wa, jed­nost­ki woj­sko­we, inspek­to­ra­ty, zarzą­dy, sale kon­fe­ren­cyj­ne, poko­je biurowe

Przejdź do działu Instytucje państwowe » 

Budownictwo mieszkalne

Budownictwo mieszkalne

klat­ki scho­do­we, miesz­ka­nia, poko­je, przed­po­ko­je, kuch­nie, łazien­ki, garderoby

Przejdź do działu Budownictwo mieszkalne » 

Możliwość komentowania jest wyłączona.