Narzędzia i maszyny

Posia­da­my w sprze­da­ży spe­cja­li­stycz­ne narzę­dzia i maszy­ny do prac posadz­kar­skich mar­ki WOLFJANSER:

  • Narzę­dzia i maszy­ny uła­twia­ją­ce usu­wa­nie sta­rych pokryć pod­ło­go­wych - strip­per, skro­bak, zrywak.
  • Narzę­dzia i maszy­ny słu­żą­ce do przy­go­to­wa­nie pod­ło­ża - maszy­na do szli­fo­wa­nia, tar­cza do szli­fo­wa­nia, kamień ścier­ny, mie­sza­dło, wałek odpo­wie­trza­ją­cy, rakla do masy.
  • Narzę­dzia i maszy­ny do mon­ta­żu wykła­dzin - liniał, nóż do cię­cia wykła­dzin, nóż do ści­na­nia spo­in, ostrza do noża, paca do kle­ju, wkład do pacy, rol­ka doci­sko­wa, walec doci­sko­wy, fre­zar­ka fugo­wa, spa­war­ka do wykła­dzin, dysza do spa­wa­nia, gilo­ty­na do cię­cia listew cokołowych.
  • Akce­so­ria: taśma mie­dzia­na, łącz­nik falo­wy, nakład­ki z kol­ca­mi na buty, nakolanniki.

Więk­szość ofe­ro­wa­nych przez naszą fir­mę narzę­dzi i maszyn dostęp­na jest w róż­nych warian­tach i kon­fi­gu­ra­cjach, w zależ­no­ści od zakre­su i skom­pli­ko­wa­nia prac do wykonania.

Narzę­dzia i maszy­ny WOLF do usu­wa­nia wykładzin »

Narzę­dzia i maszy­ny WOLF do przy­go­to­wa­nia podłoża »

Narzę­dzia i maszy­ny WOLF do mon­ta­żu wykładzin »

Akce­so­ria do mon­ta­żu wykła­dzin WOLF »

Możliwość komentowania jest wyłączona.