Wykładziny elastyczne

Dziś wykła­dzi­ny ela­stycz­ne kró­lu­ją na nowo. Zmie­ni­ły bar­wy, wzmoc­ni­ły jakość i nabra­ły nowych wła­ści­wo­ści. Trud­no im dorów­nać w kwe­stii łatwe­go utrzy­ma­nia w czy­sto­ści i odpor­no­ści na wil­goć. Pro­du­ko­wa­ne są z wyso­kiej jako­ści surow­ców, co zapew­nia trwa­łość w miej­scach o dużym natę­że­niu ruchu. Tech­ni­ka mon­ta­żu ela­stycz­nych pokryć pod­ło­go­wych pozwa­la obec­nie na nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści kom­po­zy­cji wzo­rów i kolo­rów, dzię­ki cze­mu posadz­ka zysku­je nie­po­wta­rzal­ny wygląd.

Fir­ma BUDMARKUS pro­wa­dzi sprze­daż oraz zaj­mu­je się pro­fe­sjo­nal­nym mon­ta­żem obiek­to­wych wykła­dzin ela­stycz­nych – PVC, kau­czu­ko­wych, lino­leum. W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo sze­ro­ki wybór pro­duk­tów z fabryk TARKETT, POLYFLOR, GAMRAT, LENTEX, ALTRO, ARMSTRONG, GERFLOR, FORBO o róż­nych właściwościach:

  • wykła­dzi­ny homo­ge­nicz­ne - wykła­dzi­ny jed­no­rod­ne - deseń zacho­wa­ny jest na całym prze­kro­ju wykła­dzi­ny, dzię­ki cze­mu po wie­lo­let­nim okre­sie użyt­ko­wa­nia wzór i wygląd wykła­dzi­ny pozo­sta­je niezmienny
  • wykła­dzi­ny hete­ro­ge­nicz­ne - wykła­dzi­ny wie­lo­war­stwo­we - zło­żo­ne z kil­ku połą­czo­nych ze sobą warstw o róż­nym składzie
  • wykła­dzi­ny anty­po­śli­zgo­we - wykła­dzi­ny prze­zna­czo­ne do pomiesz­czeń o zwięk­szo­nym ryzy­ku pośli­zgu, małe wypust­ki na powierzch­ni wykła­dzi­ny lub chro­po­wa­ta struk­tu­ra zapew­nia­ją dobrą przy­czep­ność nawet gdy pod­ło­ga jest mokra i śliska
  • wykła­dzi­ny dźwię­ko­chłon­ne - pole­ca­ne do pomiesz­czeń, gdzie wyma­ga­na jest cisza, posia­da­ją wła­ści­wo­ści tłu­mie­nia akustycznego
  • wykła­dzi­ny elek­tro­sta­tycz­ne (prze­wo­dzą­ce i roz­pra­sza­ją­ce) zale­ca­ne do pomiesz­czeń, nara­żo­nych na zakłó­ce­nia wywo­ła­ne elek­trycz­no­ścią sta­tycz­ną, struk­tu­ra wykła­dzi­ny pozwa­la utrzy­mać róż­ni­cę ładun­ków elek­trycz­nych pomię­dzy ludź­mi a oto­cze­niem na tak niskim pozio­mie, że wyła­do­wa­nia są pra­wie nieodczuwalne
  • wykła­dzi­ny scho­do­we - spe­cjal­ne wykła­dzi­ny prze­zna­czo­ne do mon­ta­żu na scho­dach, posia­da­ją żło­bie­nia w miej­scu, gdzie przy­pa­da nosek stop­nia, co mini­ma­li­zu­je ryzy­ko poślizgu
  • okła­dzi­ny ścien­ne - wykła­dzi­ny prze­zna­czo­ne do mon­ta­żu na ścia­nach, pole­ca­ne do pomiesz­czeń, gdzie nie­po­żą­da­ne są fugi, a wyma­ga­na jest wyso­ka higiena
  • lino­leum – w pro­duk­cji tego typu wykła­dzi­ny uży­wa się natu­ral­nych, nie­prze­two­rzo­nych surow­ców (olej lnia­ny, mącz­ka drzew­na i kor­ko­wa, mine­ra­ły oraz natu­ral­na juta), war­stwa użyt­ko­wa tej wykła­dzi­ny jest pro­duk­tem jed­no­rod­nym pod wzglę­dem skła­du i kolo­ru, dla­te­go przez cały okres użyt­ko­wa­nia zacho­wu­je tą samą bar­wę i wzór
  • wykła­dzi­ny kau­czu­ko­we – pro­du­ku­je się je z kau­czu­ków syn­te­tycz­nych, są odpor­ne na ście­ra­nie oraz trud­no zapalne

Sze­ro­ka gama wzo­rów i kolo­rów wykła­dzin ela­stycz­nych umoż­li­wia two­rze­nie wie­lo­barw­nych posa­dzek według dowol­nych pro­jek­tów z pod­kre­śle­niem dróg komu­ni­ka­cyj­nych, stref wej­ścio­wych do pomiesz­czeń, cha­rak­te­ry­stycz­nych miejsc w obiekcie.

Spo­sób mon­ta­żu wykła­dzin ela­stycz­nych pozwa­la uzy­skać pod­ło­gę gład­ką i łatwą do utrzy­ma­nia w czy­sto­ści. Arku­sze wykła­dzin łączy się ze sobą dopa­so­wa­ny­mi kolo­ry­stycz­nie sznu­ra­mi spa­wal­ni­czy­mi na gorą­co. Takie pola­cze­nie nie zakłó­ca koń­co­we­go wyglą­du pod­ło­gi, sta­no­wi ochro­nę przed dosta­niem się bru­du w spo­iny oraz pozwa­la uzy­skać posadz­kę nie­prze­pusz­czal­ną dla wody. Wykoń­cze­nie wykła­dzi­ny przy ścia­nie może zostać wyko­na­ne za pomo­cą wywi­nię­cia jej na cokół ścienny.

Wykła­dzi­ny ela­stycz­ne dostęp­ne są naj­czę­ściej w rol­kach o sze­ro­ko­ści 2 m, spo­ty­ka się rów­nież inne sze­ro­ko­ści 3, 4 m. Ela­stycz­ne pokry­cia pod­ło­go­we wystę­pu­ją rów­nież w for­mie pły­tek o wymia­rach 50x50 cm.

Sprze­da­wa­ne przez naszą fir­mę wykła­dzi­ny ela­stycz­ne posia­da­ją odpo­wied­nie ate­sty dopusz­cza­ją­ce do sto­so­wa­nia w obiek­tach uży­tecz­no­ści publicz­nej: ate­sty higie­nicz­ne, dekla­ra­cje zgod­no­ści CE, kla­sy­fi­ka­cje ognio­we jako wyro­by trud­no zapal­ne i ate­sty potwier­dza­ją­ce dodat­ko­we cechy.

Jeste­śmy auto­ry­zo­wa­ny­mi insta­la­to­ra­mi obiek­to­wych wykła­dzin ela­stycz­nych. Zosta­li­śmy prze­szko­le­ni w zakre­sie obsza­rów zasto­so­wa­nia oraz tech­nik mon­ta­żu. Naszym klien­tom udzie­la­my facho­we­go doradz­twa w zakre­sie insta­la­cji wykła­dzin i sto­so­wa­nia róż­nych sys­te­mów che­mii budow­la­nej pod wykła­dzi­ny ela­stycz­ne. Zawsze poma­ga­my wybie­rać roz­wią­za­nia opty­mal­ne pod wzglę­dem eko­no­micz­nym i funkcjonalnym.

Zobacz wybra­ne kolek­cje wykła­dzin ela­stycz­nych.

Zobacz ofer­tę pro­mo­cyj­ną ela­stycz­nych wykła­dzin obiek­to­wych w atrak­cyj­nych cenach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.