Instalacja wykładzin

Tech­ni­ka mon­ta­żu ma ogrom­ne zna­cze­nie dla ogól­ne­go wyglą­du wykła­dzi­ny, zapew­nie­nia przez nią wła­ści­we­go kom­for­tu, ma rów­nież wpływ na jej trwa­łość oraz wła­ści­wo­ści (aku­stycz­ne, ter­micz­ne, anty­po­śli­zgo­we, antystatyczne).

Spe­cja­li­zu­je­my się w insta­la­cji wykła­dzin obiek­to­wych typu:

 • wykła­dzi­ny PVC, kau­czu­ko­we, linoleum
 • wykła­dzi­ny dywanowe
 • wykła­dzi­ny w rol­kach, płyt­kach, panelach
 • okła­dzi­ny ścien­ne z PVC

Ofe­ru­je­my bez­płat­ne kon­sul­ta­cje na miej­scu prac, w trak­cie któ­rych wyko­nu­je­my pomia­ry, oce­nia­my pod­ło­że i pre­zen­tu­je­my prób­ki mate­ria­łów. Umoż­li­wia to pre­cy­zyj­ne usta­le­nie ilo­ści oraz rodza­ju nie­zbęd­nych mate­ria­łów, w zależ­no­ści od prze­wi­dy­wa­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia i prze­zna­cze­nia pomieszczenia.

W ramach prac przy­go­to­waw­czych wykonujemy:

 • pomia­ry wil­got­no­ści jastrychu
 • oce­ny tech­nicz­ne podłoża
 • spe­cja­li­stycz­ne napra­wy posadzek
 • demon­taż sta­rych pokryć podłogowych
 • oczysz­cza­nie, napra­wę i wyrów­na­nie podłoża

W ramach insta­la­cji wykła­dzin wykonujemy:

 • mon­taż wykła­dzin w pomiesz­cze­niach, na kory­ta­rzach i schodach
 • mon­taż okła­dzin na ścia­nach i drzwiach
 • mon­taż wykła­dzin antypoślizgowych
 • mon­taż wykła­dzin elek­tro­sta­tycz­nych wraz z oce­ną anty­sta­tycz­nych wła­ści­wo­ści podłogi
 • mon­taż wykła­dzin według uzgod­nio­nych wzorów
 • łącze­nie wykła­dzin ela­stycz­nych na zim­no i gorąco
 • wywi­nię­cie coko­łu z wykła­dzi­ny na ścianę
 • mon­taż listew cokołowych
 • mon­taż listew progowych
 • mon­taż pro­fi­li schodowych
 • obszy­cie wykła­dzin dywanowych

Fir­ma BUDMARKUS jest auto­ry­zo­wa­nym insta­la­to­rem wykła­dzin prze­my­sło­wych. Pra­cow­ni­cy fir­my zosta­li pro­fe­sjo­nal­nie prze­szko­leni w zakre­sie pra­wi­dło­we­go przy­go­to­wa­nia pod­ło­ża oraz mon­ta­żu wykładzin.

Możliwość komentowania jest wyłączona.