Chemia budowlana

Posia­da­my w sprze­da­ży che­mię budow­la­ną z fabryk UZIN, MUREXIN, KIESEL, WEBER do kom­plek­so­we­go przy­go­to­wa­nia pod­ło­ża i kle­je­nia wykła­dzin róż­ne­go typu.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my wybra­ne grun­ty, masy i kle­je znaj­du­ją­ce się w ofer­cie naszej fir­my (for­mat pli­ków PDF).

Che­mia budow­la­na UZIN »
Che­mia budow­la­na MUREXIN »
Che­mia budow­la­na KIESEL »

Możliwość komentowania jest wyłączona.