Warunki użytkowania serwisu internetowego

Zawar­tość stro­ny inter­ne­to­wej www.budmarkus.pl, w tym zna­ki towa­ro­we i logo, ogól­na struk­tu­ra, opro­gra­mo­wa­nie, tek­sty, obraz­ki, fil­my, dźwię­ki, spe­cja­li­stycz­na wie­dza, ani­ma­cje i wszel­kie infor­ma­cje publi­ko­wa­ne na stro­nie to wła­sność fir­my BUDMARKUS lub tre­ści pod­le­ga­ją­ce autoryzacji.

Wyżej wymie­nio­ne ele­men­ty są chro­nio­ne pra­wa­mi Wła­sno­ści Intelektualnej.

Jakie­kol­wiek roz­po­wszech­nia­nie, mody­fi­ko­wa­nie, powie­la­nie stro­ny lub jej tre­ści, w cało­ści lub czę­ści, bez wzglę­du na zasto­so­wa­ne pro­ce­du­ry lub środ­ki, jest suro­wo zabronione.

Możliwość komentowania jest wyłączona.