Czyszczenie i konserwacja

Czysz­cze­nie i kon­ser­wa­cja odgry­wa naj­waż­niej­szą rolę wśród ele­men­tów, któ­re przy­czy­nia­ją się do zapew­nie­nia dłu­giej trwa­ło­ści wykła­dzin. Nie­do­sta­tecz­na kon­ser­wa­cja, a w szcze­gól­no­ści sto­so­wa­nie nie­od­po­wied­nich środ­ków, może dopro­wa­dzić do szyb­kie­go i nie­od­wra­cal­ne­go uszko­dze­nia pokry­cia podłogowego.

W ramach usłu­gi czysz­cze­nia i kon­ser­wa­cji wyko­nu­je­my grun­tow­ne, maszy­no­we czysz­cze­nie wykła­dzin ela­stycz­nych typu: PVC, lino­leum, kau­czuk, a tak­że wykła­dzin tekstylnych.

Czysz­cze­nie wykła­dzin ela­stycz­nych obejmuje:

 • odku­rza­nie i zamia­ta­nie pod­ło­gi w celu usu­nię­cia pia­sku, pyłu i kurzu
 • zmo­cze­nie posadz­ki z uży­ciem środ­ka do grun­tow­ne­go czyszczenia
 • maszy­no­we szo­ro­wa­nie wykła­dzi­ny w celu usu­nię­cia sta­rych powłok zabez­pie­cza­ją­cych i moc­nych zabrudzeń
 • ręcz­ne czysz­cze­nie miejsc nie­do­stęp­nych dla maszyny
 • zebra­nie wody i zanie­czysz­czeń odkurzaczem
 • spłu­ka­nie posadz­ki wodą
 • nało­że­nie 2-3 warstw ochron­nej powło­ki akrylowej
Zobacz pro­ces czysz­cze­nia i kon­ser­wa­cji wykła­dzin ela­stycz­nych »

Czysz­cze­nie wykła­dzin tek­styl­nych obejmuje:

 • odku­rza­nie pod­ło­gi na sucho w celu usu­nię­cia pia­sku, pyłu i kurzu
 • usu­wa­nie moc­nych punk­to­wych zabrudzeń
 • roz­py­la­nie środ­ka czysz­czą­ce­go na wykładzinie
 • maszy­no­we pra­nie wykła­dzi­ny na mokro lub sucho
 • nało­że­nie war­stwy zabez­pie­cza­ją­cej przed zabrudzeniami

Naszym klien­tom pro­po­nu­je­my bez­płat­ną wizy­tę, w trak­cie któ­rej oce­nia­my sto­pień zabru­dze­nia wykła­dzi­ny i pro­po­nu­je­my tech­no­lo­gię czysz­cze­nia. W opar­ciu o dane zebra­ne pod­czas spo­tka­nia przy­go­to­wu­je­my kosz­to­rys prac nie­zbęd­nych do wykonania.

Dla klien­tów, któ­rzy chcą czy­ścić i kon­ser­wo­wać wykła­dzi­ny we wła­snym zakre­sie posia­da­my w sprze­da­ży pro­fe­sjo­nal­ne środ­ki do grun­tow­ne­go czysz­cze­nia i codzien­nej pie­lę­gna­cji pod­łóg. Słu­ży­my doradz­twem w zakre­sie dobo­ru wła­ści­wych pre­pa­ra­tów i zasad ich stosowania.

W naszej ofer­cie znaj­du­ją się uzna­ne przez użyt­kow­ni­ków pro­duk­ty firm: DR. SCHUTZ, RZ, TANA.

Środ­ki do czysz­cze­nia i kon­ser­wa­cji wykła­dzin Dr. Schutz »

Środ­ki do czysz­cze­nia i kon­ser­wa­cji wykła­dzin RZ »

Możliwość komentowania jest wyłączona.