Praca

Obec­nie pro­wa­dzi­my nabór na nastę­pu­ją­ce stanowiska:

Specjalista ds. administracyjno-handlowych

Zada­nia:

- pro­wa­dze­nie kore­spon­den­cji i doku­men­ta­cji biurowej

- nad­zór nad obie­giem dokumentów

- skła­da­nie zamó­wień, wysta­wia­nie fak­tur, obsłu­ga kurierów

- kon­tak­ty z pra­cow­ni­ka­mi i kontrahentami

- data publi­ka­cji: 28.02.2018 r.

Pobierz szczegóły ogłoszenia 157.02 KB (Format pliku PDF)

Instalator wykładzin

Zada­nia:

- przy­go­to­wa­nie i napra­wa podłoża

- mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych i elastycznych

Pobierz szczegóły ogłoszenia 144.80 KB (Format pliku PDF)

Możliwość komentowania jest wyłączona.